VATify.eu dnevno spre­m­lja podatke o poslovnih sub­jek­tih in vas obvesti ob vsaki spre­mem­bi — od dodane vejice v poštnem na­s­lovu podjetja do njegovega dokončnega izbrisa iz registrov. 
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Več kot 40 držav — tudi izven EU

VATify.eu preverja podatke po­d­je­tij iz več kot 40 držav v EU in širše s 700 milijonskim tržiščem: od Porta na zahodu do Vla­di­vos­toka na vzhodu ter od otoka Svalbard na severu do Izraela na jugu.

Pri tem ne upo­ra­b­lja le sistema VIES(evropski sistem za izmenjavo po­dat­kov o zavezancih za DDV), ampak tudi javne registre in različne spletne vire davčnih, carinskih ter drugih fiskalnih uprav v posameznih državah.

Oglejte si vire po­dat­kov, ki so trenutno v upo­ra­bi.

Popolna avtomatizacija

Sistem deluje povsem samo­dej­no;  najmanj enkrat dnevno poišče in­for­ma­cije v javnih po­dat­kovnih bazah in na uradnih splet­nih portalih, jih pri­merja s prej znanimi, osveži, ter pošlje ob­ve­stila o spre­mem­bah.

Prihranite čas, denar in skrbi — ročna preverjanja v VIES postanejo odveč, prav tako si prihranite pre­go­var­janja s FURS zaradi odbitega DDV.

Oglejte si kako deluje.

Diskretna in učinkovita ob­ve­stila

VATify.eu pošlje ob­ve­stilo le v pri­meru sprememb pri sub­jek­tih, ki jih spre­m­ljate. In­for­ma­cije so združene v enem samem dnevnem poročilu, ki ga prejmete po elek­tron­ski pošti.

Pri vsaki spremembi je na voljo ravno prav in­for­ma­cij, da v hipu razberete, za katero po­d­je­tje gre, in kaj se je v zvezi z njim zgodilo. Seveda je poleg tudi povezava na spletni vir, kjer lahko sami preverite točne in ažurne podatke.

Oglejte si pri­mer dne­v­ne­ga ob­ve­stila.

Preglednice z aktualnimi podatki

Da ste vedno na tekočem, tedensko prejmete sta­tu­s­no poročilo. Pre­gled­ni­ca vse­bu­je vse raz­po­lo­žljive podatke o sub­jek­tih, ki jih spre­m­ljate.

Sta­tu­s­no poročilo z zadnjimi podatki lahko zahtevate kadar koli tudi s prijavo na spletni strani.

Oglejte si pri­mer statusnega poročila (datoteka XLSX).

Brez upo­ra­b­ni­š­kih imen in gesel

Ker sistem obdeluje le javne podatke, ni potrebe po geslih, ključih in skrivnostih. Na­s­lov elektronske poš­te velja kot identifikacija, in to je tudi vse, kar o vas hranimo na strežnikih VATify.eu.

Namesto prijave z upo­ra­b­ni­š­kim imenom in geslom boste po e-pošti prejeli sporočilo s posebno povezavo, kjer lahko urejate svojo na­roč­nino (na pri­mer, popravite se­z­nam po­d­je­tij, ki jih spre­m­ljate).

Dodatne in posebne storitve

Po potrebi lahko naročite tudi dodatne storitve, kot so obveščanje po SMS ali neomejeno hranjenje zgodovine vseh spre­m­ljanih po­dat­kov.  Statusna poročila se lahko pošiljajo tudi v strojno berljivi obli­ki(na pri­mer CSV ali JSON), oziroma ob točno določenih urah ali dnevih.  Dnevna ob­ve­stila pa lahko prejemate tudi po faxu.*  Sporočite nam svoje želje;  zagotovo vam lahko ustrežemo.

*Fax sicer lahko smatramo kot zastarelo tehnologijo, a ko se začne oglašati, takoj vzbudi pozornost vseh prisotnih.

Nenehne nadgradnje in izboljšave

Kadar koli najdemo nov vir javnih po­dat­kov, ki ga je mo­go­če av­to­ma­ti­zi­rati, ga dodamo v sistem VATify.eu. Če tudi vi poznate kakšen pri­meren vir, ali če imate druge ko­ri­st­ne in­for­ma­cije oziroma predloge, nas kontaktirajte.

Živimo v povsem povezanem svetu, kjer se utapljamo v ogromni količini po­dat­kov z vseh strani, pa vendar so nekatere osnovne in­for­ma­cije težko dostopne.  Razmetane so po splet­nih straneh in po­dat­kovnih bazah različnih uprav, agencij, ministrstev...  Torej smo av­to­ma­ti­zi­rali postopke in našli način, kako izluščiti podatke iz nekaterih zelo različnih javnih po­dat­kovnih baz, jih poenotiti ter jih upo­ra­biti zase in za naše stranke — pa tudi ponuditi drugim v zameno za majhno na­roč­nino.  Na­roč­nina pokriva stroške pridobivanja in obdelave po­dat­kov ter pošiljanja ob­ve­stil po dandanes najbolj razširjenem elektronskem mediju: e-pošti.

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,