Način delovanja

VATify.eu je avtomatski sistem za spre­m­ljanje (monitoring) po­d­je­tij, ki vas obvesti ob spre­mem­bah ali drugih pomembnih dogodkih spre­m­ljane pravne ali fizične osebe. Podatki za obdelavo izvirajo iz javnih po­dat­kovnih baz in so posredovani preko e-poš­te, SMS ali faxa.

VATify.eu vas lahko obvešča preko e-poš­te, SMS in faxa. Imate še kakšno idejo?

Delovanje

VATify.eu je popolnoma av­to­ma­ti­zi­ran in­for­ma­cijski sistem, ki spre­m­lja podatke vaših poslovnih partnerjev iz različnih držav in vas obvešča o vseh spre­mem­bah.

Za uporabo potrebujete veljaven e-poštni na­s­lov, na katerega boste prejemali ob­ve­stila in poročila, ter pro­gram za delo s pre­gled­ni­cami za pregled poročil.

Se­z­nam po­d­je­tij oz. davčnih številk, ki jih želite spre­m­ljati, preko spletnega vmesnika ali e-poš­te posredujete VATify.eu. Sistem vam bo dodelil uporabniško ime na osnovi vašega e-poštnega na­s­lova, ter shranil vaš se­z­nam davčnih številk.

VATify.eu bo vaš se­z­nam, skupaj s se­z­nami drugih upo­rab­nikov, anonimno preverjal v različnih po­dat­kovnih bazah, glede na državo posamezne davčne številke. Podatke po­d­je­tij preverja v več kot 40 državah Evrope.

Prejete podatke bo VATify.eu preveril z že shranjenimi podatki o posamezni davčni številki. V pri­meru, da se kateri od po­dat­kov spre­me­ni, boste o tem prejeli ob­ve­stilo.

VATify.eu enkrat tedensko tudi pošlje poročilo o stanju (XLSX) in raz­po­lo­žljivih podatkih vašega se­z­nama davčnih številk.

VATify.eu vas lahko obvešča preko e-poš­te, SMS in faxa. Imate še kakšno idejo?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

accenture, amazon, cinkarna, dhl, dsv, ey, filharmonia_hu, finnair, formlabs, gea, gen-i, goodyear, hitachi_abb, hydrogen, ifrc, ina, logitech, kaolin, polipaks, sia, soudal, talex, toyota, unicredit, vos_logistics,