Pogosta vprašanja in odgovori

Upo­ra­b­niki nam zastavljajo najrazličnejša vprašanja, odgovori na najpogostejša pa so navedena spodaj.

Vseeno potrebujete pomoč?

Dodatna vprašanja in nejasnosti nam pošljite na support@vatify.eu, na vsa sporočila odgovorimo.

Uporaba

 • Kaj je VATify.eu, kaj dela in zakaj ga rabim?

  VATify.eu je storitev za spre­m­ljanje (monitoring) poslovnih partnerjev v več kot 40 državah Evrope.

  Dnevno preveri podatke vaših poslovnih partnerjev in vas obvesti ob zaznanih spre­mem­bah.

  Ka­dar­koli lahko zahtevate popolno sta­tu­s­no poročilo (XLSX datoteka) z vsemi zbranimi podatki o spre­m­ljanih podjetjih, enkrat tedensko pa bo poslan preko e-poš­te.

  VATify.eu prihrani čas, denar in skrbi - ročna preverjanja v VIES postanejo odveč, prav tako si prihranite pre­go­var­janja s FURS zaradi odbitega DDV.

 • Zakaj je po­tre­bno v se­z­nam spre­m­ljanih po­d­je­tij vpisati davčne (ali druge unikatne številke)? Zakaj ne morem dodati podjetja z imenom?

  Uporaba unikatne številke (DDV ID, matična številka, davčna številka, ...) je potrebna, da se najde točno določeno po­d­je­tje. Po­d­je­tje lahko spre­me­ni ime, več po­d­je­tij ima lahko tudi isto ime, davčna ali matična številka pa je ena sama.

 • Zakaj ni takojšnjega prikaza re­zul­tatov?

  VATify.eu se upo­ra­b­lja za spre­m­ljanje (monitoring) po­d­je­tij in obveščanje ob spre­mem­bah pri posameznem podjetju. Za takojšnje re­zul­tate upo­ra­bite VATify.eu Express.

 • Kaj je VATify.eu Express?

  VATify.eu Express re­zul­tate vaših po­iz­ve­d­b takoj vrne na vaš e-poštni na­s­lov. Podatki izvirajo iz istih virov kot pri monitoringu po­d­je­tij, vendar so preverjeni le enkrat - Express prikaže takšne podatke po­d­je­tij, kot so bili v trenutku preverbe. Če se podatki spre­me­nijo kasneje, o spremebi ne boste obveščeni.

 • Je API na voljo?

  Da, API dostop je na voljo. Trenuto so omo­go­čene osnovne po­iz­ve­d­be na osnovi DDV številke podjetja (status podjetja, DDV status, naziv in na­s­lov).

  Dodatni podatki bodo na voljo v prihodnje.

 • Zakaj je spletna stran le v angleškem in slovenskem jeziku?

  VATify.eu je spletna storitev, namenjena tako slovenskim kot mednarodnim upo­ra­b­nikom. Slovenska za­ko­no­da­ja nas zavezuje, da so izdelki in predstavitvene strani v slovenskem jeziku. Predstavitev v angleškem jeziku omogoča različnim spletnim orodjem avtomatsko prevajanje vsebine v upo­ra­b­niku domači jezik.

 • Zakaj se e-poš­ta upo­ra­b­lja za vse - od avtentikacije upo­ra­b­nikov do prikazovanja re­zul­tatov?

  Upo­ra­b­niki sistema VATify.eu prihajajo iz različnih okolij. Nekateri za svoje delo upo­ra­b­ljajo samo telefon ali tablico, drugi čez dan upo­ra­b­ljajo več ra­ču­nal­nikov, nekateri pa so v omejenih poslovnih omrežjih, kjer uporaba zunanjih pro­gramov ni mogoča.

  E-poš­ta je dandanes najbolj razširjen medij in skupaj z uporabo preprostih XLSX preglednic omogoča posredovanje po­dat­kov tudi čez najstrožji požarni zid in protivirusni pro­gram. Preglednice se z lahkoto uvozi in vključi v veliko večino CRM in ERP sistemov, prav tako pa jih samo­dej­no odpre večina ra­ču­nal­nikov in mobilnih naprav.

 • Zakaj se poroča o spre­mem­bah naziva ali na­s­lova, če se samo doda ali odstrani kakšna pika ali vejica?

  Sistem VATify.eu zazna razliko med novim podatkom in shranjenimi vrednostmi, zato tudi pošlje ob­ve­stilo. Pogoste so spre­mem­be pri Italijanskih podjetjih, kjer se kratica za tip podjetja spre­me­ni iz npr.  SRL v S.R.L.. Čez nekaj dni se običajno spre­me­ni nazaj. To je posledica sprememb v Italijanskem registru.

 • Zakaj se določena podjetja podvajajo v statusnih poročilih?

  Slovenski samostojni podjetniki so vpisani v več registrov, z isto davčno številko. Vpisani so kot zavezanci, ki opravljajo dejavnost in kot fizične osebe. Če so odvetniki ali notarji, so vpisani še v ta dva registra, lahko so pa še vpisani kot kmetje.

  Težave z vpisi v več registrih se pojavi pri preverjanju po­dat­kov v sistemu VIES - vrnjen bo prvi najden re­zul­tat za to davčno številko, iz katerega koli registra. To pomeni, da VIES lahko namesto naziva in na­s­lova podjetja (S.P.) vrne podatke o zasebnem na­s­lovu in nazivu posameznika.

  Podjetja v Bosni in Hercegovini imajo lahko enako matično številko (MBS), če so registrirana v različnih entitetah (FBiH, RS, Brčko).

Razumevanje re­zul­tatov

 • Status poslovnega partnerja se je spre­me­nil. Kaj to pomeni?

  Delujoča podjetja imajo status "Aktiven", ostali statusi kažejo na določene težave ali izjeme za po­d­je­tje. Statusi kot so stečaj, bankrot, izbris, likvidacija, prepoved poslovanja, davčni dolg, ... nakazujejo na resne težave podjetja. V takih pri­merih je po­tre­bno razmisliti o zanesljivosti poslovnega partnerja in s tem povezanimi plačilnih in dobavnimi roki, držanju zalog zanj ali zanašanje na pra­vo­ča­s­no dobavo.

  Status izvzet pomeni, da po­d­je­tje ni davčni zavezanec. To je povsem noramlno za določenet tipe po­d­je­tij in organizacij.

  Status stečaj (bankrot) pomeni, da je po­d­je­tje v procesu poplačevanja dolgov s svojim premoženjem. Po­d­je­tje bo reševal stečajni upravitelj in bo morebiti ponovno poslovalo.

  Status izbris pomeni, da po­d­je­tje ni poslovalo, da nima premoženja in ni možnosti poplačila upnikov. V določenih državah se upo­ra­b­lja izraz likvidacija. Tako po­d­je­tje ne bo več poslovalo.

  Status prepoved poslovanja ter davčni in carinski dolg nakazuje, da ima po­d­je­tje težave z državnimi organi. Pričakuje se lahko blokade ra­ču­nov in nezmožnost poslovanja.

 • Poslovni partner se je preselil, ne da bi nas ob­ve­stil. Kaj to pomeni?

  Običajno vas bodo poslovni partnerji, preden spre­me­nijo na­s­lov, na to večkrat opozorili - z dopisi in elektronsko pošto. Prav tako bodo spremembo na­s­lova objavili na več na­s­lovih, saj si ne želijo izgubljenih strank in poš­te, dostave na napačen na­s­lov ali pa pošiljanja zahtevkov za popravke ra­ču­nov.

  Če ob­ve­stil o spremembi na­s­lova niste prejeli, preverite kam se je vaš poslovni partner preselil. S spletnim iskalnikom preverite tudi druga podjetja na tem na­s­lovu, če se pojavljajo v sumljivih stečajih, so davčni dolžniki in podobno, je to lahko kateri od na­s­lovov za prijavo fiktivnih po­d­je­tij. Tam vaš poslovni partner svojih prostorov seveda ne bo imel, v najboljšem pri­meru bo tam samo poštni predal. Na ta način se po­d­je­tje reši rubeža, saj na na­s­lovu nima nobenega premoženja.

 • Poslovni partner ima blokirane bančne račune. Kaj to pomeni?

  Po­d­je­tje z blokiranimi ban­č­nimi računi ne more upravljati in izvajati plačil. Blokade so običajno kratkotrajne, dokler se ne povrnejo dolgovi.  Račune blokira sodišče ali davčna uprava.

  Blokada bančnih ra­ču­nov pomeni, da po­d­je­tje ni poravnalo svojih obveznosti oz. posluje v nasprotju z zakonodajo. Če so blokade ra­ču­nov prisotne dlje kot dan ali dva, po­d­je­tje ni uspelo poravnati svojih obveznosti takoj in jih verjetno ne bo tudi v prihodnje.

 • Poslovni partner je spre­me­nil svojo dejavnost. Kaj to pomeni?

  Dejavnost podjetja v določenih državah ni lahko spre­me­niti, saj je odvisna od certifikatov in dovoljenj, določenih s strani države. Manjše spre­mem­be znotraj sektorja so nekaj povsem običajnega. Če se dejavnost drastično spre­me­ni od predhodne, lahko pomeni, da je prišlo do lastniške spre­mem­be v podjetju in preusmeritev na nove trge.

Obračunavanje

 • Mogoča so samo mesečna plačila, kaj pa enkratno plačilo za celo leto?

  Obveznosti je po­tre­bno poravnati do 15. v mesecu, s tem se doseže največjo preglednost. Na­roč­nina je veljavna, dokler so računi redno poravnani.

  Vemo, da so datumi obra­ču­nov odvisni od organizacije posameznega poslovnega sub­jek­ta, zato so spre­mem­be plačilnih rokov in obrokov možni in so stvar dogovora.

 • Zakaj je razlika med cenami za monitoring po­d­je­tij (VATify.eu) in Express preverjanja (VATify.eu Express)?

  Pridobivanje in procesiranje po­dat­kov za redna preverjanja se izvaja v času, ko so sistemi pri virih manj obremenjeni (npr. ponoči). Preverjanja so načrtovana v naprej, glede na znane se­z­name davčnih številk z znanimi in planiranimi zahtevami računske moči.

  Express preverjanja se izvajajo takoj, ne glede na čas ali obremenitev sistemov in terja več računske moči v stalni pripravljenosti.

 • Zakaj so cene brez DDV?

  Zaradi različnih zakonodaj glede prodaje preko spleta, so vse cene brez DDV. Če se naročate na storitve VATify.eu kot zasebnik, vam bo obračunan 22% DDV, kot za vse ostale storitve v Sloveniji. Če se naročate kot po­d­je­tje iz Slovenije, vam bo obračunan 22% DDV, ki ga boste prejeli povrnjenega s strani države. Če se naročate na storitve kot podjejte iz tujine, vam DDV ne bo obračunan. Če se naročate kot posameznik iz tujine, vam bo obračunan 22% DDV.

 • Zakaj so cene v evrih? Običajno se za spletne storitve plačuje v dolarjih?

  Ker smo po­d­je­tje, registrirano v Sloveniji in evro je edino legalno plačilno sredstvo.

 • Zakaj upo­ra­b­ljate PayPal?

  PayPal se upo­ra­b­lja za procesiranje kartičnih plačil. Standardna plačila z ban­č­nimi nakazili so tudi mogoča.

Druga vprašanja

 • Pojavlja se veliko strani in izdelkov z imenom "vatify", so povezane z VATify.eu?

  Ne, obstaja samo en VATify.eu - in ste na pravi spletni strani. Od 2019 se pojavlja vedno več strani in izdelkov z imenom "vatify" oz. kopijo VATify.eu logotipa ali grafike. Stran in izdelki, ki ponujajo podobne funkcije kot VATify.eu verjetno upodabljajo VATify.eu API. Preskočite posrednika in upo­ra­bite original.

 • Kje je prijavni obrazec in upo­ra­b­ni­š­ki vmesnik, z vsemi podjetji, ki jih spre­m­ljam?

  Prvič, ne maramo gesel. Celoten sistem je obli­kovan tako, da nima prijav. Namesto klikanja "Pozabil sem geslo, pošlji mi zahtevek za novo geslo na e-poštni na­s­lov", smo ta korak preskočili. Se­z­nam spre­m­ljanih po­d­je­tij se ne spreminja vsak dan, zato bi upo­ra­b­niki upo­ra­bili slaba gesla ali pa bi jih stalno pozabljali.

  Sistem je bil zasnovan tako, da se je dalo se­z­nam spre­m­ljanih po­d­je­tij urejati preko e-poš­te, z na­s­lovom "ADD" in naštetimi DDV številkami v sporočilu. Funkcija se ne upo­ra­b­lja več (oz. samo za določene upo­ra­b­nike), saj so imeli upo­ra­b­niki težave pri pravilnem formatu e-poš­te.  Sporočite, če bi jo radi upo­ra­b­ljali.

  Drugič, vzdrževanje spletnega portala, z vsemi upo­ra­b­nikškimi vmesniki, se­z­nami po­d­je­tij, njihovo zgodovino, ... ni poceni.  Spre­m­ljanje enega podjetja za eno leto preko VATify.eu stane največ 3.6EUR. Z uporabo Bisnode D&B stane 50EUR na leto na po­d­je­tje (cenik za stranke iz Slovenije, januar 2020). Je pa res, da Bisnode ponuja več analitičnih po­dat­kov in je torej tudi drugačen produkt.

 • Vsi podatki, ki jih upo­ra­b­ljate, so na voljo na spletu, brezplačno. Zakaj bi plačeval za vašo storitev?

  Zato, ker ne preverjate podatke svojih poslovnih partnerjev v več kot 40 registrih vsak dan. Bi jih morali, vsaj v sistemu VIES, pa jih ne. Nihče tega ne dela, ker nihče nima časa za to. In vam tudi ni treba, saj VATify.eu preverja podatke namesto vas, ob zaznani spremembi pa vas obvesti.

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu vas lahko obvešča preko e-poš­te, SMS in faxa. Imate še kakšno idejo?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,