Pridobivanje po­dat­kov

VATify.eu pridobiva podatke iz javnih po­dat­kovnih baz različnih ministrstev in drugih državnih služb. Pokriva večino Evrope, spodaj pa so bolj podrobne in­for­ma­cije po posameznih državah.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

Viri po­dat­kov

VATify.eu preverja podatke po­d­je­tij iz več kot 40 držav. Osnovni vir po­dat­kov je VIES (VAT Information Exchange System). Podatki iz sistema VIES sicer veljajo za točne in ob shranjeni referenčni številki (Consultation Number) zadostujejo za dokazila davčni upravi, vendar pa so raz­po­lo­žljivi podatki v sistemu VIES zelo skopi v pri­merjavi s podatki, ki so na razpolago v različnih po­dat­kovnih bazah davčnih in finančnih uprav posamezne države. VIES tudi ne vse­bu­je po­dat­kov držav, ki niso članice EU.

Zato VATIfy.eu upo­ra­b­lja dodatne podatke, ki jih objavljajo javne inštitucije posameznih držav. Podatki, ki jih VATify.eu pridobiva iz po­dat­kovnih baz posameznih držav, se med državami močno razlikujejo. VATify.eu jih poenoti in so na voljo v enotni obli­ki za vsa podjetja oz. davčne številke, ne glede na državo.

Novi viri po­dat­kov

Obseg po­dat­kov se stalno širi, vendar pa morajo biti viri teh po­dat­kov javno objavljeni ter biti v obli­ki, da se lahko njihov zajem in obdelava av­to­ma­ti­zi­ra. Če poznate kakšen nov vir po­dat­kov, nam ga prosim sporočite.

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VIES

Preko sistema VIES, VATify.eu pridobiva osnovne podatke o podjetjih iz Evropske unije. Podatki načeloma zajemajo davčno številko, naziv in na­s­lov podjetja, ter seveda po­da­tek ali je davčna številka veljavna in veljavne davčne stopnje. Vendar pa se raz­po­lo­žljivi podatki kljub temu razlikujejo po državah. Za podjetja iz Nemčije in Španije so na voljo le podatki o veljavnosti davčne številke, za nekatere države pa so podatki ob določenih trenutkih nedosegljivi zaradi vzdrževalnih del na po­dat­kovnih bazah davčnih uprav.

Rusija

Ruska podjetja se preverjajo v po­dat­kovni bazi javnega registra po­d­je­tij, ki pokriva vse poslovne subjekte na celotnem ozemlju Ruske federacije. Preverjajo se davčna in matična številka, naziv, na­s­lov, datum registracije, sektor in osnovni kapital ter veljavne davčne stopnje.

Švica

VATify.eu podatke švicarskih po­d­je­tij pridobiva iz registra po­d­je­tij švicarskega statističnega urada. Obseg po­dat­kov zajema podatke o davčnem statusu, nazivu in na­s­lovu podjetja, davčni in matični številki, statusu matične številke ter veljavne davčne stopnje. V načrtu je zajem še dodatnih po­dat­kov kot so lastniški deleži ter odgovorne osebe podjetja.

Velika Britanija

Z Brexit-om in zmedi po glasovanjih v britanskem parlamentu, je VATify.eu pripravljen na t.i. no-deal Brexit: S prvim marcem 2019 VATify.eu vzporedno preverja podatke v VIES-u in v vladnem registru po­d­je­tij ter s tem zagotavlja mehak odhod Velike Britanije iz EU, ne glede na dosežene dogovore.

Norveška

Norveška je ena od in­for­ma­cijsko najbolj odprtih držav. Se­z­nam raz­po­lo­žljivih po­dat­kov sega od osnovnih kot so status podjetja, davčna številka ter naziv in na­s­lov podjetja, do po­dat­kov o številu zaposlenih in datumu zadnje oddaje letnega poročila ter veljavne davčne stopnje. Raz­po­lo­žljivi podatki pa so seveda odvisni od po­dat­kov, ki jih posamezno po­d­je­tje poroča.

Izrael

Podatki izraelskih po­d­je­tij izvirajo iz uradnega registra pravnih oseb, zajemajo pa matično številko, naziv v angleščini in hebrejščini, na­s­love podjetja, dejavnost ter kontaktno osebo ter veljavne davčne stopnje.

Južna Afrika

Podatki za južnoafriška podjetja izvirajo iz javnega registra po­d­je­tij. Zajeti podatki so status podjetja, davčna številka in naziv ter veljavne davčne stopnje.

Ukrajina

Zaradi trenutne geopolitične situacije, podatki o ukrajinskih podjetjih niso redno osveženi.

Podatki ukrajinskih podjetjih izvirajo iz po­dat­kovnih baz davčne uprave. Podatki zajemajo status podjetja, matično številko, naziv in na­s­lov podjetja, datum registracije, osnovno dejavnost, kontaktno osebo in osnovni kapital ter veljavne davčne stopnje.

Albanija

Podatki za albanska podjetja izvirajo iz javnega registra po­d­je­tij. Zajeti podatki so status podjetja, davčna številka, naziv, osnovna dejavnost ter veljavne davčne stopnje.

Avstrija

Osnovne podatke avstrijskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Belorusija

Iz beloruskega registra po­d­je­tij VATify.eu zajema podatke o matični številki, nazivu, datumu registracije, registracijskemu organu, statusu, morebitnih omejitvah poslovanja ter veljavne davčne stopnje.

Belgija

Podatki so zajeti iz javnega registra po­d­je­tij in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Zajema se podatke o davčnem in pravnem statusu, nazivu, na­s­lovu in konktaktih številkah ter veljavne davčne stopnje. V prihodnje bodo zajeti še podatki o poslovodstvu in registrirani dejavnosti.

Bosna in Hercegovina

Podatki so zajeti iz skupnega javnega registra po­d­je­tij ministrstva za pravosodje. Zajema se podatke o nazivu, na­s­lovu, tipu podjetja, matični, davčni in ID številki ter veljavne davčne stopnje.

Bolgarija

Osnovne podatke bolgarskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Hrvaška

Podatki hrvaških po­d­je­tij so zajeti iz uradnega registra po­d­je­tij in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Preverjajo se podatki o nazivu, na­s­lovu, davčni in matični številki, status podjetja ter veljavne davčne stopnje. Dodatno pa pridobiva podatke o podjetjih in fizičnih osebah, ki ne izplačujejo plač ter davčne dolžnike iz po­dat­kovne baze hrvaške davčne uprave.

Ciper

Osnovne podatke ciprskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Češka

Podatki čeških po­d­je­tij so zajeti iz državnega davčnega urada in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi davčni dolg in bančne račune ter veljavne davčne stopnje. V prihodnje bodo zajeti še podatke o poslovodstvu in registrirani dejavnosti.

Danska

Podatki danskih po­d­je­tij so zajeti iz uradnega poslovnega registra in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi dejavnost, kontaktne številke in e-poš­ta, datum in status registracije, solventnost, število zaposlenih in kontaktno osebo ter veljavne davčne stopnje.

Estonija

Podatki estonskih po­d­je­tij so zajeti iz uradnega poslovnega registra in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi datum in status registracije, solventnost ter veljavne davčne stopnje.

Finska

Podatki finskih po­d­je­tij so zajeti iz uradnega poslovnega registra in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi dejavnost, datum in status registracije ter veljavne davčne stopnje.

Francija

Podatki francoskih po­d­je­tij so zajeti iz uradnega poslovnega registra in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi dejavnost, datum in status registracije ter veljavne davčne stopnje.

Gruzija

Podatki za gruzijska podjetja izvirajo iz javnega registra po­d­je­tij. Zajeti podatki so status podjetja, davčna in matična številka, naziv ter veljavne davčne stopnje.

Nemčija

Osnovne podatke nemških podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Grčija

Osnovne podatke grških podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Madžarska

Osnovne podatke madžarskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, podatke o davčnih dolžnikih pa od madžarske davčne uprave.

Islandija

Podatki islandskih po­d­je­tij izvirajo iz po­dat­kovne baze islandske davčne uprave, zajemajo pa davčno in matično številko, naziv in na­s­lov podjetja, primarno dejavnost ,datum registracije in morebitne spre­mem­be registracije, veljavne davčne stopnje ter seveda podatke ali je po­d­je­tje še aktivno.

Irska

Osnovne podatke irskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Italija

Osnovne podatke italijanskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Kazahstan

VATify.eu podatke kazahstanskih po­d­je­tij pridobiva iz po­dat­kovnih baz kazahstanskega statističnega urada. Zbrani podatki so matična številka, naziv podjetja, na­s­lov, datum vpisa v poslovni register, sektor poslovanja in kontaktno osebo ter veljavne davčne stopnje.

Kosovo

Podatki o podjetjih iz Kosova so pridobljeni iz kosovske davčne uprave. Obseg po­dat­kov zajema davčno oz. fiskalno številko, naziv, na­s­lov, kraj in pokrajino, status oz. aktivnost podjetja ter veljavne davčne stopnje.

Latvija

Podatki latvijskih po­d­je­tij so zajeti iz uradnega poslovnega registra in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi datum in status registracije, solventnost in kontaktno osebo ter veljavne davčne stopnje.

Liechtenstein

Podobno kot v sistemu VIES, tudi podatki za podjetja iz Liechtensteina zajemajo naziv, na­s­lov, matično številko in datum ustanovitve ter veljavne davčne stopnje. Podatki izvirajo iz javnega registra po­d­je­tij.

Litva

Osnovne podatke litvanskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Luksemburg

Osnovne podatke luksemburških podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Malta

Osnovne podatke malteških podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Črna Gora

Podatki črnogorskih po­d­je­tij so pridobljeni iz registra pravnih oseb. Pridobljeni podatki so uradni naziv, davčna in matična številka, status podjetja, na­s­lov in ločeno na­s­lov, kjer je po­d­je­tje registrirano ter veljavne davčne stopnje.

Moldavija

Podatki moldavskih po­d­je­tij izvirajo iz po­dat­kovne baze davčne uprave. Podatki zajemajo status podjetja, naziv, poslovodjo, matično številko, DDV številko in status registracije ter veljavne davčne stopnje.

Severna Makedonija

Podatki makedonskih po­d­je­tij izvirajo iz po­dat­kovne baze uprave za javne prihodke. Podatki zajemajo status podjetja, davčno in matično številko, tip, naziv in na­s­lov podjetja, prijavljeno telefonsko in faks številko, številko bančnega računa in naziv banke ter veljavne davčne stopnje.

Nizozemska

Osnovne podatke nizozemskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Poljska

Osnovne podatke poljskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Portugalska

Osnovne podatke portugalskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Romunija

Osnovne podatke romunskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Slovaška

Osnovne podatke slovaških podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Slovenija

VATify.eu podatke o slovenskih podjetjih pridobiva direktno iz po­dat­kovne baze finančne uprave (FURS) in protikorupcijske komisije. Pravne osebe preverja tudi za davčni in carinski dolg ter njihove bančne račune. Podatki obsegajo davčno in matično številko, davčni status, na­s­lov, naziv, primarno dejavnostdomače in tuje bančne račune ter veljavne davčne stopnje.

Španija

Osnovne podatke španskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Švedska

Osnovne podatke švedskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, dodatno pa še veljavne davčne stopnje.

Srbija

Podatki o srbskih podjetjih izvirajo iz po­dat­kovnih baz davčne uprave in Narodne banke Srbije. Podatki zajemajo status podjetja, davčno in matično številko, naziv in na­s­lov podjetja, datum registracije, osnovno dejavnost, bančne račune, registrirane pri centralni banki ter veljavne davčne stopnje.

Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

Pregled po­dat­kov o podjetjih

Podatki v tabeli XLSX.

DržavaDDV ID% DDVMatična številkaStatusAPI dostopIdentifier typeNazivNa­s­lovTel. / FAX / E-MailSektorBančni računKontaktDavčni dolg / blokirani računiPrenos poslovnega registraŠt. po­d­je­tijDržava
AlbanijaDADANEDADATINDANENENENENENENE/AL
AustrijaDADANEDADAVATIDDADANENENENENENE/AT
BelorusijaNEDADADADAREGDADADADANENENENE/BY
BeligjaDADANEDADAVAT IDDADANENENEDANENE/BE
Bosna in HercegovinaDADANEDADAREGDADANENENEDANENE/BiH
BolgarijaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/BG
CiperDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/CY
ČeškaDADANEDADAVAT IDDADANENEDANENENE/CZ
NemčijaDADANEDADAVAT IDNENENENENENENENE/DE
DanskaDADANEDADAVAT IDDADADADANEDANENE/DA
EstonijaDADADADADAVAT ID + REGDADANENENENENEDA320kEE
Velika BritanijaDADADADADAVAT ID + REGDADANEDANENENENE/UK
GrčijaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/GR
ŠpanijaDADANEDADAVAT IDNENENENENENENENE/ES
FinskaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/FI
FrancijaDADANEDADAVAT ID + REGDADANENENENENENE/FR
Severna IrskaDADANEDADAVAT ID + REGDADANENENENENENE/NI
GruzijaDADADADADAREGDANENENENENENENE/GE
HrvaškaDADADADADAVAT IDDADANENENENEDANE/HR
MadžarskaDADANEDADAVAT IDDADANENENENEDANE/HU
IslandijaDADADADADAREGDADANEDANEDANENE/IS
IrskaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/IE
IzraelDADADADADAREGDADANEDANEDANEDA630kIL
ItalijaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/IT
KazahstanDADADADADAREGDADANEDANEDANENE/KZ
KosovoDADADADADAVAT ID + REGDADADADANENENEDA200kKS
LatvijaDADADADADAVAT IDDADANENENENENEDA430kLV
LiechtensteinNEDADADADAREGDADANENENENENENE/LI
LitvaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/LT
LuxembourgDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/LU
Severna MakedonijaDADADADADAVAT IDDADADADADANENENE/MK
MaltaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/MT
MoldavijaDADADADADATINDADANEDANEDANEDA260kMD
Črna GoraDADADADADAVAT IDDADANEDANENENENE/ME
NorveškaDADADADADAREGDADADADANEDANENE/NO
NizozemskaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/NL
PoljskaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/PL
PortugalskaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/PT
RomunijaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/RO
RusijaDADADADADAREG + VAT IDDADANEDANEDANENE/RU
ŠvedskaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/SW
SlovenijaDADADADADAVAT IDDADANEDADANEDADA300kSI
SlovaškaDADANEDADAVAT IDDADANENENENENENE/SK
SrbijaDADADADADATINDADANEDADANEDANE/RS
ŠvicaDADADADADAVAT IDDADANEDANENENEDA1,2mCH
UkrajinaDADADADADAREGDADADADANEDANEDA1,8mUA
Južna AfrikaDADANEDADAVAT IDDANENENENENENENE/ZA
Na voljo tudi dnevni monitoring in JSON API dostop.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­ra­b­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,