Pridobivanje po­dat­kov

VATify.eu pridobiva podatke iz javnih po­dat­kovnih baz različnih ministrstev in drugih državnih služb. Pokriva večino Evrope, spodaj pa so bolj podrobne in­for­ma­cije po posameznih državah.

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

Viri po­dat­kov

VATify.eu preverja podatke po­d­je­tij iz več kot 40 držav. Osnovni vir po­dat­kov je VIES (VAT Information Exchange System). Podatki iz sistema VIES sicer veljajo za točne in ob shranjeni referenčni številki (Consultation Number) zadostujejo za dokazila davčni upravi, vendar pa so raz­po­lo­žljivi podatki v sistemu VIES zelo skopi v pri­merjavi s podatki, ki so na razpolago v različnih po­dat­kovnih bazah davčnih in finančnih uprav posamezne države. VIES tudi ne vse­bu­je po­dat­kov držav, ki niso članice EU.

Zato VATIfy.eu upo­rab­lja dodatne podatke, ki jih objavljajo javne inštitucije posameznih držav. Podatki, ki jih VATify.eu pridobiva iz po­dat­kovnih baz posameznih držav, se med državami močno razlikujejo. VATify.eu jih poenoti in so na voljo v enotni obli­ki za vsa podjetja oz. davčne številke, ne glede na državo.

Novi viri po­dat­kov

Obseg po­dat­kov se stalno širi, vendar pa morajo biti viri teh po­dat­kov javno objavljeni ter biti v obli­ki, da se lahko njihov zajem in obdelava av­to­ma­ti­zi­ra. Če poznate kakšen nov vir po­dat­kov, nam ga prosim sporočite.

VIES

Preko sistema VIES, VATify.eu pridobiva osnovne podatke o podjetjih iz Evropske unije. Podatki načeloma zajemajo davčno številko, naziv in na­s­lov podjetja, ter seveda po­da­tek ali je davčna številka veljavna. Vendar pa se raz­po­lo­žljivi podatki kljub temu razlikujejo po državah. Za podjetja iz Nemčije in Španije so na voljo le podatki o veljavnosti davčne številke, za nekatere države pa so podatki ob določenih trenutkih nedosegljivi zaradi vzdrževalnih del na po­dat­kovnih bazah davčnih uprav.

Rusija

Ruska podjetja se preverjajo v po­dat­kovni bazi javnega registra po­d­je­tij, ki pokriva vse poslovne subjekte na celotnem ozemlju Ruske federacije. Preverjajo se davčna in matična številka, naziv, na­s­lov, datum registracije, sektor in osnovni kapital.

Švica

VATify.eu podatke švicarskih po­d­je­tij pridobiva iz registra po­d­je­tij švicarskega statističnega urada. Obseg po­dat­kov zajema podatke o davčnem statusu, nazivu in na­s­lovu podjetja, davčni in matični številki ter statusu matične številke. V načrtu je zajem še dodatnih po­dat­kov kot so lastniški deleži ter odgovorne osebe podjetja.

Velika Britanija

Z Brexit-om in zmedi po glasovanjih v britanskem parlamentu, je VATify.eu pripravljen na t.i. no-deal Brexit: S prvim marcem 2019 VATify.eu vzporedno preverja podatke v VIES-u in v vladnem registru po­d­je­tij ter s tem zagotavlja mehak odhod Velike Britanije iz EU, ne glede na dosežene dogovore.

Norveška

Norveška je ena od in­for­ma­cijsko najbolj odprtih držav. Se­z­nam raz­po­lo­žljivih po­dat­kov sega od osnovnih kot so status podjetja, davčna številka ter naziv in na­s­lov podjetja, do po­dat­kov o številu zaposlenih in datumu zadnje oddaje letnega poročila. Raz­po­lo­žljivi podatki pa so seveda odvisni od po­dat­kov, ki jih posamezno po­d­je­tje poroča.

Izrael

Podatki izraelskih po­d­je­tij izvirajo iz uradnega registra pravnih oseb, zajemajo pa matično številko, naziv v angleščini in hebrejščini, na­s­love podjetja, dejavnost ter kontaktno osebo.

Južna Afrika

Podatki za južnoafriška podjetja izvirajo iz javnega registra po­d­je­tij. Zajeti podatki so status podjetja, davčna številka in naziv.

Ukrajina

Podatki ukrajinskih podjetjih izvirajo iz po­dat­kovnih baz davčne uprave. Podatki zajemajo status podjetja, matično številko, naziv in na­s­lov podjetja, datum registracije, osnovno dejavnost, kontaktno osebo in osnovni kapital.

Albanija

Podatki za albanska podjetja izvirajo iz javnega registra po­d­je­tij. Zajeti podatki so status podjetja, davčna številka, naziv ter osnovna dejavnost.

Avstrija

Osnovne podatke avstrijskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Belorusija

Iz beloruskega registra po­d­je­tij VATify.eu zajema podatke o matični številki, nazivu, datumu registracije, registracijskemu organu, statusu ter o morebitnih omejitvah poslovanja.

Belgija

Podatki so zajeti iz javnega registra po­d­je­tij in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Zajema se podatke o davčnem in pravnem statusu, nazivu, na­s­lovu in konktaktih številkah. V prihodnje bodo zajeti še podatki o poslovodstvu in registrirani dejavnosti.

Bosna in Hercegovina

Podatki so zajeti iz skupnega javnega registra po­d­je­tij ministrstva za pravosodje. Zajema se podatke o nazivu, na­s­lovu, tipu podjetja, matični, davčni in ID številki.

Bolgarija

Osnovne podatke bolgarskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Hrvaška

Podatki hrvaških po­d­je­tij so zajeti iz uradnega registra po­d­je­tij in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Preverjajo se podatki o nazivu, na­s­lovu, davčni in matični številki ter status podjetja. Dodatno pa pridobiva podatke o podjetjih in fizičnih osebah, ki ne izplačujejo plač ter davčne dolžnike iz po­dat­kovne baze hrvaške davčne uprave.

Ciper

Osnovne podatke ciprskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Češka

Podatki čeških po­d­je­tij so zajeti iz državnega davčnega urada in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi davčni dolg in bančne račune. V prihodnje bodo zajeti še podatke o poslovodstvu in registrirani dejavnosti.

Danska

Podatki danskih po­d­je­tij so zajeti iz uradnega poslovnega registra in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi dejavnost, kontaktne številke in e-poš­ta, datum in status registracije, solventnost, število zaposlenih in kontaktno osebo.

Estonija

Podatki estonskih po­d­je­tij so zajeti iz uradnega poslovnega registra in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi datum in status registracije ter solventnost.

Finska

Podatki finskih po­d­je­tij so zajeti iz uradnega poslovnega registra in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi dejavnost, ter datum in status registracije.

Francija

Podatki francoskih po­d­je­tij so zajeti iz uradnega poslovnega registra in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi dejavnost ter datum in status registracije.

Gruzija

Podatki za gruzijska podjetja izvirajo iz javnega registra po­d­je­tij. Zajeti podatki so status podjetja, davčna in matična številka ter naziv.

Nemčija

Osnovne podatke nemških podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Grčija

Osnovne podatke grških podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Madžarska

Osnovne podatke madžarskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES, podatke o davčnih dolžnikih pa od madžarske davčne uprave.

Islandija

Podatki islandskih po­d­je­tij izvirajo iz po­dat­kovne baze islandske davčne uprave, zajemajo pa davčno in matično številko, naziv in na­s­lov podjetja, primarno dejavnost ter datum registracije in morebitne spre­mem­be registracije, ter seveda podatke ali je po­d­je­tje še aktivno.

Irska

Osnovne podatke irskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Italija

Osnovne podatke italijanskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Kazahstan

VATify.eu podatke kazahstanskih po­d­je­tij pridobiva iz po­dat­kovnih baz kazahstanskega statističnega urada. Zbrani podatki so matična številka, naziv podjetja, na­s­lov, datum vpisa v poslovni register, sektor poslovanja in kontaktno osebo.

Kosovo

Podatki o podjetjih iz Kosova so pridobljeni iz kosovske davčne uprave. Obseg po­dat­kov zajema davčno oz. fiskalno številko, naziv, na­s­lov, kraj in pokrajino ter status oz. aktivnost podjetja.

Latvija

Podatki latvijskih po­d­je­tij so zajeti iz uradnega poslovnega registra in na­do­meš­čajo podatke iz sistema VIES. Poleg naziva, na­s­lova, davčne številke in davčnega statusa, se pridobiva tudi datum in status registracije, solventnost in kontaktno osebo.

Liechtenstein

Podobno kot v sistemu VIES, tudi podatki za podjetja iz Liechtensteina zajemajo naziv, na­s­lov, matično številko in datum ustanovitve. Podatki izvirajo iz javnega registra po­d­je­tij.

Litva

Osnovne podatke litvanskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Luksemburg

Osnovne podatke luksemburških podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Malta

Osnovne podatke malteških podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Črna Gora

Podatki črnogorskih po­d­je­tij so pridobljeni direktno iz registra pravnih oseb. Pridobljeni podatki so uradni naziv, davčna in matična številka, status podjetja, na­s­lov in ločeno na­s­lov, kjer je po­d­je­tje registirano.

Moldavija

Podatki moldavskih po­d­je­tij izvirajo iz po­dat­kovne baze davčne uprave. Podatki zajemajo status podjetja, naziv, poslovodjo, matično številko, ter DDV številko in status registracije.

Severna Makedonija

Podatki makedonskih po­d­je­tij izvirajo iz po­dat­kovne baze uprave za javne prihodke. Podatki zajemajo status podjetja, davčno in matično številko, tip, naziv in na­s­lov podjetja, prijavljeno telefonsko in faks številko ter številko bančnega računa in naziv banke.

Nizozemska

Osnovne podatke nizozemskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Poljska

Osnovne podatke poljskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Portugalska

Osnovne podatke portugalskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Romunija

Osnovne podatke romunskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Slovaška

Osnovne podatke slovaških podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Slovenija

VATify.eu podatke o slovenskih podjetjih pridobiva direktno iz po­dat­kovne baze finančne uprave (FURS) in protikorupcijske komisije. Pravne osebe preverja tudi za davčni in carinski dolg ter njihove bančne račune. Podatki obsegajo davčno in matično številko, davčni status, na­s­lov, naziv, primarno dejavnost ter domače in tuje bančne račune.

Španija

Osnovne podatke španskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Švedska

Osnovne podatke švedskih podjetji VATify.eu pridobiva iz sistema VIES.

Srbija

Podatki o srbskih podjetjih izvirajo iz po­dat­kovnih baz davčne uprave in Narodne banke Srbije. Podatki zajemajo status podjetja, davčno in matično številko, naziv in na­s­lov podjetja, datum registracije, osnovno dejavnost ter bančne račune, registrirane pri centralni banki.

Pregled po­dat­kov o podjetjih

DržavaDDV IDMatična številkaStatusNazivNa­s­lovTel. / FAX / E-MailSektorBančni računKontaktDavčni dolg / blokirani računiPrenos poslovnega registraCountry
AlbanijaDANEDADANENENENENENENEAL
AustrijaDANEDADADANENENENENENEAT
BelorusijaDANEDADADADADANENENENEBY
BeligjaDANEDADADANENENENENENEBE
Bosna in HercegovinaDANEDADADANENENENENENEBiH
BolgarijaDANEDADADANENENENENENEBG
CiperDANEDADADANENENENENENECY
ČeškaDANEDADADANENEDANENENECZ
NemčijaDANEDADADANENENENENENEDE
DanskaDANEDADADADADANENENENEDA
EstonijaDADADADADANENENENENEDA - 320.000 po­d­je­tijEE
Velika BritanijaDADADADADANEDANENENENEUK
GrčijaDANEDADADANENENENENENEGR
ŠpanijaDANEDADADANENENENENENEES
FinskaDANEDADADANENENENENENEFI
FrancijaDANEDADADANENENENENENEFR
Severna IrskaDANEDADADANENENENENENENI
GruzijaDADADADANENENENENENENEGE
HrvaškaDADADADADANENENENEDANEHR
MadžarskaDANEDADADANENENENEDANEHU
IslandijaDADADADADANEDANEDANENEIS
IrskaDANEDADADANENENENENENEIE
IzraelDADADADADANEDANENENEDA - 630.000 po­d­je­tijIL
ItalijaDANEDADADANENENENENENEIT
KazahstanDADADADADANEDANENENENEKZ
KosovoDADADADADADADANENENEDA - 200.000 po­d­je­tijKS
LatvijaDADADADADANENENENENEDA - 430.000 po­d­je­tijLV
LiechtensteinDANEDADADANENENENENENELI
LitvaDANEDADADANENENENENENELT
LuxembourgDANEDADADANENENENENENELU
Severna MakedonijaDADADADADADADADANENENEMK
MaltaDANEDADADANENENENENENEMT
MoldavijaDADADADADANEDANEDANEDA - 260.000 po­d­je­tijMD
Črna GoraDADADADADANEDANENENENEME
NorveškaDADADADADADADANENENENENO
NizozemskaDANEDADADANENENENENENENL
PoljskaDANEDADADANENENENENENEPL
PortugalskaDANEDADADANENENENENENEPT
RomunijaDANEDADADANENENENENENERO
RusijaDADADADADANEDANENENENERU
ŠvedskaDANEDADADANENENENENENESW
SlovenijaDADADADADANEDADANEDADA - 300.000 po­d­je­tijSI
SlovaškaDANEDADADANENENENENENESK
SrbijaDADADADADANEDADANEDANERS
ŠvicaDADADADADANEDANENENEDA - 1,2 milijona po­d­je­tijCH
UkrajinaDADADADADADADANEDANEDA - 1,8 milijona po­d­je­tijUA
Južna AfrikaDANEDADANENENENENENENEZA

VATify.eu pokriva vedno več držav, zato vedno iščemo nove vire po­dat­kov. Veste za kakšnega?

VATify.eu upo­rab­ljajo:

agromehanika, aldautomotive, amazon, cinkarna, danfoss, delavska-hranilnica, deloitte, deutschebahn, dhl, dsv, eurosender, ford, gea, gen-i, goodyear, ina, johnson_and_johnson, kia, magna, mdm, merck, petrol, t-2, toyota, unicredit,