Pogoji uporabe

Pozor - spodaj navedeni pogoji se nanašajo na uporabo spletne strani www.vatify.eu, pogoji uporabe storitve VATify.eu se razlikujejo in so dosegljivi v PDF dokumentu.

S tem spletnim mestom upravlja po­d­je­tje KoMnA d.o.o., Prežganje 50, 1000 Ljubljana, Slovenija. V pri­meru kakršnih koli vprašanj se lahko obrnete na nas po elek­tron­ski pošti na na­s­lov: info@komna.com.

Vsebina vseh javnih* splet­nih strani, dostopnih na spletnem mestu www.vatify.eu se smatra kot javno objavljene in­for­ma­cije, ki jih je dovoljeno upo­ra­b­ljati v skladu z zakonom.

Vsaka javna spletna stran, objavljena na spletnem mestu www.vatify.eu je avtorsko delo. Avtor(ji) izrecno zahteva(jo) upoš­tevanje pravice priznanja avtorstva in pravice spoštovanja dela. Vsa avtorska dela, poslovni ali tehnični dokumenti, pro­gramska oprema, spletne strani in drugi izdelki, ki vse­bu­jejo takšno spletno stran, njen del ali in­for­ma­cije z nje, morajo na jasen in nedvoumen način kot vir navesti spletni na­s­lov www.vatify.eu oziroma znamko VATify.eu.

Avtor(ji) si prizadeva(jo) za točnost, celovitost in jasnost in­for­ma­cij, ki so predstavljene na splet­nih straneh. Kljub temu je po­tre­bno naslednje opozorilo:

Avtor(ji) splet­nih strani, objavljenih na spletnem mestu www.vatify.eu, daje(jo) in­for­ma­cije na njih na razpolago "take kot so" in ne daje(jo) nikakršnih jamstev glede teh in­for­ma­cij ter ne odgovarja(jo) za škodo, ki bi nastala zaradi njihove uporabe. Bralci in­for­ma­cije upo­ra­b­ljajo na lastno odgovornost.

* Javne spletne strani so tiste, ki so dostopne ne­po­sre­dno prek protokola HTTP ali HTTPS, ne da bi bila za to potrebna avtentikacija z geslom oziroma osebnim digitalnim potrdilom, njihov na­s­lov URL pa ne vse­bu­je znaka vprašaj (?).