:::BEGIN_INCLUDE_CONTENT:::

Preverja podjetja v več kot 30 državah

VATify.eu preverja podatke po­d­je­tij iz več kot 30 EU in ne-EU držav. Za preverjanje VATify.eu upo­ra­b­lja sistem VIES in spletne storitve davčnih, carinskih in drugih fiskalnih uprav posameznih držav.

Av­to­ma­ti­zi­ran

VATify.eu je popolnoma av­to­ma­ti­zi­ran: shrani podatke iz različnih splet­nih strani in registrov, jih pri­merja z obstoječimi, osveži po­dat­kovno bazo in pošlje ob­ve­stila o spre­mem­bah.

Diskretna in učinkovita ob­ve­stila

Za pre­pre­čitev smetenja, odvečnih ob­ve­stil in doseganja večje pozornosti, VATify.eu pošlje ob­ve­stila le v pri­meru sprememb pri spre­m­ljani DDV številki. Da ostanete na tekočem s spre­m­ljanimi DDV številkami, VATify.eu enkrat tedensko pošlje poročilo o stanju z vsemi raz­po­lo­žljivimi podatki. Ka­dar­koli pa ga lahko prejmete tu.

Informativna ob­ve­stila in enostavno preverjanje

Vsako VATify.eu ob­ve­stilo vse­bu­je naziv, DDV številko in povezavo na vir po­dat­ka za hitro in enostavno preverjanje. S klikom na povezavo in kopiranjem DDV številke lahko vedno preverite zakaj je bilo poslano ob­ve­stilo za posamezno DDV številko.

Obveščanje po SMS in faxu

Če potrebujete hitro obveščanje in e-poš­ta za vas ni najhitrejša pot, VATify.eu lahko pošilja ob­ve­stila tudi preko SMS-ov ali faxa. Fax sicer lahko smatramo za zastarelo tehnologijo, vendar pa zagotovo vzbudi našo pozornost, ko se začne oglašati.

Stalne nadgradnje

Ka­dar­koli najdemo nov vir javnih po­dat­kov, ki se ga da av­to­ma­ti­zi­rati, ga dodamo v VATify.eu sistem. Če imate kakšne ko­ri­st­ne in­for­ma­cije nas prosim kontaktirajte.

:::END_INCLUDE_CONTENT:::